Back to overview of Speaking & Building 1-13

Speaking & Building #9

December 2014, January-February 2015

Title: Perception. Image. Gaze

Themes: 

Staged photography, reportage photography, performative documentation, document vs event

Process based and interdiciplinare hybrids of documentation
Physical space and image space
To dismantle theatre to work in its margins

Referance texts: 

Towards a Lexicon of Usership, by Stephen Wright
The Hidden Dimension by Edward T Hall
We Have Never Been Modern, by Bruno Latour
Turning point 3: I descided to highlight photography as a main feature in staging the final artistic result

Perception. Image. Gaze. 

(70 large photo prints spread over a large stage floor) 

I am focused not on the people or the lack of people in the room but on an extension of the corporal; allowing the material to spread out, where a certain perception and thinking emerges through the organisation of the material. It’s a question of how the things interact and can be composed without becoming too deliberate or contrived. What interests me is human recognition in spaces stripped of the human body. The fact that they remain human in a way that is not entirely corporeal. 

I use my own movements in space to approach the subjects and situations that arise, with the aim of creating a point of access to the depicted, as if the viewer had moved around in it. I am both an observer and an active participant who moves around within the material through time, alternately composing and decomposing. A performative exercise of both organic and frozen choreography; a hybrid body that combines documentation with depiction. 

I am searching for a sensual dimension that gives one an experience of being close to the subject, without being confronted. Showing something in a nonconfrontational way helps to make the senses receptive on a number of levels. In the pictures I focus on a kind of lack of simplification and limitation, thereby giving them greater emotional impact. 

It’s about encircling and getting a hold on the substance before it gets simplified and fully resolved. In other words, before it gets translated into full understanding. A circling around that amounts to a kind of preunderstanding via the senses; in the gaze, the body, the mind, and which can provide access to unusual physical realities.

Sansning. Bilde. Blikk. 

Jeg er hverken opptatt av menneskene eller mangel på mennesker i rommet men en utvidelse av det kroppslige; det at materialet får bre seg ut, hvor en sansning og tenkning kommer frem gjennom organiseringen av materialet. Det handler om hvordan tingene spiller sammen og komponeres uten å være beregnende. Jeg er opptatt av en mennesklig gjenkjennelse i de rommene som er strippet for den mennesklige kroppen. Det at det ikke er mennesklig på en utelukkende kroppslig måte. 

Jeg bruker min egen bevegelse i rommet til å nærme meg motivene og situasjonene som oppstår, med målsetting om å skape en tilgang til det avbildede, som om betrakteren hadde flyttet seg rundt i det. Jeg er både en betrakter og en aktiv deltager som flytter meg rundt i materialet over tid, vekselvis komponerende og dekomponerende. En paralell utøvelse og befestelse av både organisk og frosset koreografi; en hybrid kropp av både det dokumenterende og det billedmessige. 

Jeg søker en sanselig dimensjonen som gjør at man får en opplevelse av å være tett på motivet, uten å bli konfrontert. Når noe ikke fremvises på en konfronterende måte åpner sansingen seg lettere på flere plan. I bildene fokuserer jeg på en slags mangel på forenkling og begrensning, for at det skal slå inn emosjonelt, den veien. 

Det handler om å sirkle inn og få tak på tillfanget før det blir forenklet og oversiktlig. Det vil si før det blir oversatt til full forståelse. En innsirkling som handler om en type førforståelse gjennom sansningen; i blikk, kropp og tanke, som kan gi tilgang på uvante fysiske virkeligheter.